Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Výběrové řízení MAS Havlíčkův kraj o. p. s.

Novinku zveřejnil(a) dne 23.1.2012 Soňa Zvolánková.

Havlíčkův kraj o. p. s.  Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

 

VYHLAŠUJE výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

Administrátor programu LEADER

1.  Název obecně prospěšné společnost:                         Havlíčkův kraj, o.p.s.

2.  Druh práce:                                                                  administrativní pracovník MAS

3.  Platové podmínky:                                                      podle pravidel PRV MAS

4.  Místo výkonu práce:                                                  katastrální území MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

5.  Druh pracovního poměru:                                          pracovní poměr na dobu neurčitou

6.  Předpokládaný nástup:                                            květen/červen 2012

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

 • minimálně středoškolské vzdělání (USO), směr ekonomika a administrativa, právo, právní a veřejnoprávní činnost nebo publicistika, knihovnictví a informatika
 • praxe ve veřejné správě, státní správě, finančnictví nebo příbuzném oboru výhodou
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B

Pracovní náplň

 • administrace LEADER IV.1.2. -  Místní projekty žadatelů
 • vedení výkaznictví LEADER IV.1.1. - Místní akční skupina
 • správa finančních toků LEADER IV.1.1. a IV.1.2. a kontrola harmonogramů realizace projektů LEADER (včetně projektů spolupráce)
 • organizační zajištění akcí, zasedání výborů a pracovních schůzek o.p.s.
 • informační servis pro partnery a klienty o.p.s.
 • materiálově a provozní zabezpečení o.p.s.
 • administrativní podpora a vedení agendy
 • zpracování dotazníkových šetření
 • příprava účetních dokladů a vedení účetnictví
 • archivace materiálů o činnostech o.p.s. a projektech
 • aktualizace webových stránek o.p.s., příprava zpravodaje

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce

Zájemce k přihlášce připojí:

 • strukturovaný životopis, s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech z oboru, uvedení důvodů motivace k práci v místní akční skupině
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Přihlášku můžete předat osobně na podatelně Městského úřadu ve Ždírci n.D. nebo zaslat na adresu:
  Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou

  Obálku označte nápisem "Výběrové řízení č. 1/2012-neotvírat".
  Lhůta pro podání přihlášek končí 24.2.2012 do 12:00 hod.

Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady

Ve Ždírci n. D. 20. 1. 2012

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie