Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Naše noviny

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou

Redakční rada: Anna Horáková (hlavní jazyková korektura), Jana Uchytilová, Dana Vavroušková, Ing. Nela Niklová, Mgr. Hana Lédlová (počítačový přepis, inzeráty), předseda: Zdeňka Lédlová

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele.

Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D., e-mail: knihovna@zdirec.cz

Reg. zn. MK ČR E 22668.  Náklad 1340 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Unipress Žďár n.S.

 

Ceny inzerce v Našich novinách.

 

Příspěvky NN se zveřejňují bezplatně, a to tehdy, pokud splňují následující kritéria:

a) Text musí být odevzdán do termínu uzávěrky.

b) Text se musí bezprostředně týkat města Ždírce nad Doubravou nebo jeho blízkého okolí, např. Podoubraví.

c) Rozsah textu jsou maximálně 2 normované strany (1 normovaná strana = 1800 znaků včetně mezer) + přiměřený počet fotografií orientovaných na šířku v dobrém rozlišení (dle rozhodnutí rady).

d) Texty delší než 2 normované strany budou děleny do více čísel nebo vráceny autorovi ke zkrácení.

O uveřejnění delších textů a sérií textů na jedno téma rozhoduje Redakční rada ždíreckého měsíčníku „Naše noviny“

e) Nebudou uveřejňovány texty, jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská práva, texty urážlivé, odporující dobrým mravům či texty jinak nevhodné

f) Texty, jejichž primárním cílem je propagace politických stran a jejich idejí, budou zveřejňovány pouze v době volebních kampaní a budou zpoplatněny, výši poplatku určí rada města.  I pro ně však platí ustanovení bodu e).

g) Nebudou uveřejňovány texty anonymní.

h) Redakce nemůže ověřovat všechna fakta uvedená v příspěvcích a inzerátech, za pravdivost, věcnou správnost a původnost příspěvku odpovídá jeho pisatel. V zájmu svobody slova zveřejňuje redakce i ty příspěvky a inzeráty, s jejichž obsahem se neztotožňuje. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Přetisk lze povolit pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv.

ch) Redakční rada si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o neotištění příspěvku, který se bude zakládat na domněnkách, spekulacích a neověřených informacích, jehož otištění by mohlo vést k očernění dobrého jména osoby nebo skupiny osob.

 

UZÁVĚRKY NN 2022

Číslo

Datum uzávěrky

1.

9. 12. 2021

2.

18. 1. 2022 do 15.00

3.

15. 2. 2022 do 15.00

4.

18. 3. 2022

5.

14. 4. 2022 (Velikonoce)

6.

19. 5. 2022 do 15.00

7./8.

17. 6. 2022

9.

18. 8. 2022

10.

16. 9. 2022

11.

19. 10. 2022

12.

16. 11. 2022

1. 2023

9. 12. 2022

 

< Předchozí 123456789101112 Následující >

Naše noviny 1/2016

Úspěšný a pohodový rok 2016 přeje redakční rada NN.

Naše noviny 12/2015

POZOR! Uzávěrka lednového čísla již 8.12.2015. Lednové číslo vyjde ještě do konce roku 2015.

Naše noviny 11/2015

Uzávěrka příštího čísla 15.11.2015. Děkujeme!

Naše noviny 10/2015

Uzávěrka příštího čísla 15.10.2015

Naše noviny 9/2015

Uzávěrka příštího čísla 16.9.2015

Naše noviny 7/8/2015

Uzávěrka příštího čísla je 17.8.2015.

Naše noviny 6/2015

Dvojčíslo červenec/srpen vyjde 13. 7. 2015, uzávěrka bude 23. 6. 2015!

Naše noviny 2/2015

Uzávěrka příštího čísla 12.3.2015

Naše noviny 1/2015

Nový rok plný zdraví, pohody a štěstí ze srdce přejí zaměstnanci KZM

Naše noviny 11/2014

Poslední zářijový víkend byl v Horním a Novém Studenci velmi slavnostní...

< Předchozí 123456789101112 Následující >

Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie