Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620, 770 157 228

Knihovní řád Městské knihovny a TIC ve Ždírci nad Doubravou

7.1.2021

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou, schválenou na XI. zasedání zastupitelstva města usnesením č. 18 ze dne 28. července 2001 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v plném znění (KZ), vydáváme tento knihovní řád (dále jen KŘ).

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 KZ. Podle §4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Pro zvýšení kulturní a vzdělávací úrovně obyvatel plní knihovna další kulturní, vzdělávací a společenské funkce a poskytuje služby informačního a turistického centra.

Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 dost. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Knihovna je majetkem města, je povinností každého návštěvníka nepoškozovat a chránit její knihovní fondy a zařízení.

Čl. 2. Veřejné knihovní a informační služby

Knihovna je součástí systému knihoven. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a půjčuje univerzální fond a periodika. Poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům. Informační a turistické centrum (dále jen TIC) poskytuje uživatelům služby podle předpisů Asociace turistických informačních center (dále jen A.T.I.C.) a ostatní služby.

 1. a) výpůjční služby absenční a prezenční
 2. b) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
 3. c) služby kopírovací
 4. d) informační služby:
 • poradenská služba (informace o katalozích, fondech a využívání knihovny)
 • informace bibliografického a faktografického charakteru
 • lokačně-informační služba (zjišťování a informace o dostupnosti fondů)
 • přístup na internet
 • přístup do bází lokálních dat i na síti
 • konzultační služba
 1. e) elektronické služby
 2. f) propagační služby
 • webové stránky knihovny a informačního centra
 • pořádání přednášek a besed a ostatních akcí
 • realizace a vydávání propagačních materiálů s informacemi o městě a regionu
 1. g) služby informačního centra a turistického informačního centra
 2. h) koncepce a zajištění výstav

Knihovna poskytuje své služby všem zájemcům, pouze absenční půjčování knih a zajištění služby meziknihovní výpůjční služby (MVS) je podmíněno registrací a zaplacením registračního poplatku.

Další služby se řídí platným Ceníkem služeb, který je součástí KŘ.

II. Uživatelé knihovních a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele

 1. Registrovaným čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu uživatele na základě vyplněné a podepsané přihlášky ověřené knihovníkem podle průkazu totožnosti uživatele.
 2. U nezletilé osoby odpovídá za registraci svým podpisem zákonný zástupce.
 3. Právnická osoba získá čtenářský průkaz na základě pověření fyzické osoby k podpisu přihlášky a po předložení dokladu o existenci právnické osoby.
 4. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Výjimku může určit knihovna.
 5. Registrovaný čtenář je povinen ohlásit v co nejkratší době změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití čtenářského průkazu.
 6. Registrace se obnovuje každý kalendářní rok.
 7. Podepsáním čtenářské přihlášky se uživatel zavazuje k plnění všech ustanovení v ŘK včetně platného Ceníku služeb.
 8. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Jsou povinni ve všech prostorech knihovny zachovávat klid a pořádek v souladu se zásadami slušného chování. Musí se chovat ohleduplně a neobtěžovat jakýmkoli způsobem ostatní návštěvníky i návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí. Osobám pod vlivem alkoholu a návykových látek není vstup povolen.
 2. Knihovna neručí za odložené věci. Je vyhraněn prostor pro odkládání zavazadel a větších nákupních tašek.
 3. Jestliže uživatel nedodržuje kontrolní opatření knihovny k udržení pořádku a ochrany majetku, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 4. Vynesení dokumentu z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjční evidenci je pokládáno za odcizení a vůči uživateli bude postupováno podle platných právních předpisů.
 5. Uživatel získá požadovanou informaci v době nezbytně nutné k jejímu zpracování.
 6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 7. Onemocní-li čtenář, nebo člen domácnosti nakažlivou nemocí, je povinen tento fakt oznámit knihovně, ta přistoupí k opatření v ochraně knihovního fondu.
 8. Pokud v průběhu přednášky dojde k zjištění, že se jedná o tzv. předváděcí akci za účelem náboru nových členů, může být přednáška okamžitě ukončena.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen užívat pouze programové vybavení, které mu oddělení knihovny poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na formátovaná média informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v PC síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon v plném znění).

III. Výpůjční řád

Čl. 6. Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z nichž většina je ve volném výběru. Dokumenty, které jsou umístěny ve skladech, na požádání předá čtenáři knihovník.
 2. Podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., a metodických pokynů Národní knihovny České republiky (NK ČR) knihovník zprostředkuje výpůjčku dokumentu z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) a to po zaplacení registračního poplatku.

 Čl. 7. Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v plném znění.
 2. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty mimo těch,
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím MVS s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

Čl. 8 Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a případné poškození ohlásit knihovníkovi, ten vykoná zápis. Jinak nese uživatel odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení.
 2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku na dokument, jehož cena přesahuje částku 500 Kč.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, který je půjčený jinému uživateli. Vrácený dokument knihovník založí pro žádajícího uživatele. Ten je povinen informovat se o stavu rezervace a připravený dokument si neprodleně vyzvednout k výpůjčce.
 4. Uživatel může požádat o objednávku dokumentu prostřednictvím služby MVS.
 5. Zaslaný dokument je zapůjčen na omezenou dobu. Tato je počítána dnem zapsání došlého dokumentu do evidence knihovny, je proto v zájmu uživatele si dokument k výpůjčce vyzvednout neprodleně.
 6. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
 7. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla 8 svazků dokumentu.

Čl. 9.  Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o prodloužení uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné prodloužit výpůjčku na dobu nezbytně možnou pro uživatele i knihovnu, ale jen po předložení dokumentu pro kontrolu knihovníkem.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty (např. při rezervaci dokumentu). U dokumentů půjčených prostřednictvím služby MVS musí být dodržen požadavek knihovny, která zápůjčku poskytla.

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej zapůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj, nebo jiným způsobem zasahovat do vypůjčeného dokumentu.
 3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam ve výpůjčním systému.
 4. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů u studijních míst

 1. Uživatel má právo půjčit si ke studijnímu místu dokumenty z knihovních fondů knihovny.
 2. Ve vyhrazeném studijním místě musí uživatel studovat dokumenty zaslané z jiné knihovny prostřednictvím MVS, která nedovoluje tyto dokumenty půjčit absenčně.

Čl. 12. Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ním zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

III. Postihy nedodržení ustanovení KŘ

Čl. 13 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou škodu nahradit. 2.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna:

a) může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a odpovídající kvalitě

b) pokud uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, případně i jiné dílo obdobné ceny, které nemá ve svém fondu,

c) může požadovat finanční náhradu, která se rovná ceně dokumentu na trhu v době ztráty, výši finanční náhrady stanovuje knihovna.

Čl. 14. Poplatky a přestupky proti KŘ

Poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna plánovaně zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 1. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, následují sankce, viz Ceník služeb (poplatky z prodlení).
 2. Po uplynutí stanovené lhůty bude vrácení vymáháno právní cestou. V tomto případě účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 3. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 4. Ztrátu čtenářského průkazu je povinen uživatel neprodleně nahlásit. Vystavení náhradního průkazu se účtuje podle Ceníku služeb.
 5. Za neohlášenou změnu adresy se vybírá částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjištění adresy.

Čl. 15 Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tento knihovní řád je volně přístupný v knihovně, na požádání bude uživateli vytištěn a poskytnut k individuálnímu prostudování. Současně je umístěn na webových stránkách Kulturního zařízení města (knihovny).
 2. Veškeré podněty, oznámení a stížnosti týkající se služeb knihovny může uživatel sdělit osobně knihovníkovi, vedoucímu knihovny, nebo napsat do Knihy přání a stížností, která je uložena na pultě u vchodu do prostor knihovny.
 3. Výjimky ze zásad KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Čl. 16 Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník služeb městské knihovny a TIC https://www.kzm-zdirec.cz/cz/knihovna/cenik
 2. Provozní řád internetových služeb (TIC) https://www.kzm-zdirec.cz/cz/informacni-centrum/internet-pro-verejnost
 3. Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů také v příloze níže:

GDPR:

Poučení o ochraně osobních údajů
Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Město Ždírec nad Doubravou.
Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: příjmení
Nepovinné kontaktní údaje: jméno, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa,
e-mail, telefon
Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací,
upomínání
Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších
náležitostech.
Další údaje: údaj o ZTP
Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15
let.
Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů
bez zbytečného odkladu. Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických,
informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany
majetku a knihovního fondu.
Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen
tyto údaje uvést.
Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Knihovna registrovanému uživateli na jeho
žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře
a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna
vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a 5 let poté.
Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně
žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejich služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o
vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových
databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné
podobě jsou likvidovány v souladu se Spisovým a skartačním řádem.
Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky.
Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých
pracovních úkolů. Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi automatizovaného
výpůjčního systému TRITIUS. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a
práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
Další informace Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s
uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává
Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi,
pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejdříve na nás:
Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou, Brodská 120, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Kontakt: knihovna@zdirec.cz,
Poučení o ochraně osobních údajů nabývá platnosti dnem 1. 7. 2018

Čl. 17 Účinnost Knihovního řádu

Ruší se Knihovní řád ze 7. října 2002.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 4. 1. 2021.

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 7. 1. 2021

Zdena Lédlová, vedoucí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení:
Online katalog Tritius
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naučná stezka Ranské polesí
Koruna Vysočiny
Multiquest Národním geoparkem Železné hory
Naše noviny

Náhodná fotografie