Kontakt

Kulturní zařízení města Ždírec n.D.
Brodská 120
582 63 Ždírec nad Doubravou

telefon: 569 694 620

Naše noviny

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou

Redakční rada: Anna Horáková, Dana Josková, Ing. Bohumír Nikl, Josef Ressl, Jana Uchytilová, Dana Vavroušková, šéfredaktor: Zdena Lédlová

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele.

Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D., e-mail: knihovna@zdirec.cz

Reg. zn. MK ČR E 22668.  Náklad 1280 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Unipress Žďár n.S. Ceny inzerce v Našich novinách.

Příspěvky NN se zveřejňují bezplatně, a to tehdy, pokud splňují následující kritéria:

a) Text musí být odevzdán do termínu uzávěrky

b) Text se musí bezprostředně týkat města Ždírce nad Doubravou nebo jeho blízkého okolí

c) Rozsah textu je maximálně 1 strana A4 napsaná běžným písmem + přiměřený počet

fotografií (dle rozhodnutí rady)

d) Texty delší než 1 strana budou děleny do více čísel nebo vráceny autorovi ke zkrácení

O uveřejnění delších textů a sérií textů na jedno téma rozhoduje Redakční rada

Ždíreckého měsíčníku „Naše noviny“

e) Nebudou uveřejňovány texty, jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská práva,

texty urážlivé, odporující dobrým mravům či texty jinak nevhodné

f) Texty, jejichž primárním cílem je propagace politických stran a jejich idejí, budou

zveřejňovány pouze v době volebních kampaní a budou zpoplatněny, nebo výši poplatku určí rada města.  I pro ně však platí ustanovení bodu e)

g) Nebudou uveřejňovány texty anonymní

DATUM UZÁVĚRKY NN v roce 2017

11.12. 2017                  19. 6. 2017 (červenec/srpen)

18. 1. 2017                   18. 8. 2017

15. 2. 2017                   17. 9. 2017

20. 3. 2017                   18. 10. 2017

13. 4. 2017                   16. 11. 2017

18. 5. 2017                    12.12.2017 ( leden2018)

 

 

Naše noviny 7/8 2018

30.6.2018
Uzávěrka zářijového čísla 19. 8. 2018 Děkujeme!

Naše noviny 5/2018

30.4.2018
Uzávěrka červnového čísla 20.5.2018, děkujeme!

Naše noviny 4/2018

28.3.2018
Veselé Velikonoce!

Naše noviny 3/2018

6.3.2018
Uzávěrka dubnového čísla 18.3.2018. Děkujeme.

Naše noviny 2/2018

29.1.2018
Uzávěrka březnového čísla je 14.2.2018. Děkujeme.
QUEST NG ŽELEZNÉ HORY
Poznejte zelené srdce Česka
VYHLÍDKA NA STARÉM VODOJEMU
Turistický portál Vysočiny
Naše noviny

Náhodná fotografie

Řeka Doubrava únor 2012, foto J. Hamsa
Řeka Doubrava únor 2012, foto J. Hamsa

Novinky e-mailem